BC-BKW--Major Scores,Writethru,6Takes, BKW

Published:

tx < $vmajorscores1 <

Tuesday's Women's BasketballMajor ScoresBy The Associated PressEASTCornell 77, Columbia 52<

Harvard 74, Dartmouth 69<

Princeton 79, Penn 42<

MORE